Montag, August 28, 2006

DB V200 033

Krauss Maffei MünchenDB V200 033 am 13.08.2006 beim Bahnhofsfest in Kaldenkirchen




DB V200 033

DB V200 033

DB V200 033

DB V200 033

DB V200 033

Weblinks:
Wikipedia
Epoche 3 - V200
DB Loks